MHE – Katići

presek1-1Projektovana je da  energetski  preradi  vode Pločanske  i  Krive reke, sa ukupnom  instalisanom  snagom od  Ni = 735 kW. Zahvatanje vode sa Pločanske reke je predvidjeno tirolskim vodozahvatom  dok će na Krivoj reci biti izgradjena brana kojom će se stvoriti akumulacija i formirati uspor (KMU) na koti 862 m.n.v.

 

Brana je betonska gravitacionog tipa, ograničena obalnim i jednim rečnim stubom,  sa jednim prelivnim poljem na evakuacionom organu koje  će se kontrolisati segmentnom ustavom. Nivo vode uzvodno od brane biće jednak radnom nivou.Preko brane je planiran pešački most koji če se koristiti za pristup uredjajima za manipulaciju segmentnom ustavom kao i za pregled i održavanje hidrotehničke opreme.

 

Povećanje nivoa vode iznad kote  uspora registrovaće se na profilu ulazne gradjevine uredjajima za kontrolno automatsko registrovanje nivoa vode sa daljinskim prenosom do komandne zgrade postrojenja, odnosno do uredjaja za automatsko manipulisanje segmentnom ustavom.

 

presek2Slapištem odgovarajućeg tipa  energija prelivene vode će se amortizovati i tako sprečiti devastacija rečnog korita nizvodno od pregrade. Riblja staza je na desnom boku a taložnica na levom boku brane  iz koje se zahvaćena voda odvodi cevovodom pod pritiskom,  Ø = 900 mm. Dovodni cevovodi sa Pločanske i Krive reke ce biti spojeni u jedan na poziciji sastava reka, Ø = 1.100 mm kojm će se zahvaćena  količina vode od  Q = 1,75 m³/s dovesti do mašinskog postrojenja na koti 815,60 m.n.v. i KDV na koti 813,35 m.n.v.

 

Planirana je  turbina  cros-flow tipa „Ossberger“ kako bi se na efikasan način iskoristile sve raspoložive količine vode zahvaćene sa oba rečna toka. Planirana  godišnja proizvodnja u srednje vodnim godinama je 3,5 Gw/h.