MHE – RUDNJAK

rudnjakProjektovana je da energetski preradi vode reke Gokčanice, desne pritoke Ibra, koja nastaje spajanjem Predolske i Kolske reke. Reka Gokčanica, desna pritoka Ibra, nastaje spajanjem Predolske i Kolske reke. Ove reke dreniraju padine Željina, Ravne planine i Goča pa su zato bogate vodom. Podužni pad reke Gokčanice je veliki, tako da na pojedinim deonicama prelazi 5%. Ova, kao i ostale karakteristike ukazuju da je ovaj vodotoktok pogodan za energetsko korišćenje.

Mašinska zgrada (vodozahvat) je locirana na rastojanju od oko 300 m uzvodno od ušća Rudnjačke reke u reku Gokčanicu. Ova pozicija je na oko 50 m uzvodno od mosta kojim lokalni put prelazi sa leve na desnu obalu Gokčanice. Do mašinske zgrade se može prići lokalnim makadamskim putem koji se odvaja od postojećeg asfaltnog puta na levoj obali Gokčanice.

 

reka_gokcanica.pngVodozahvat br.1 je lociran nizvodno od sastava Predolske i Kolske reke. Projektovan je kao betonski prag u rečnom koritu fundiran na osnovnoj steni. Gradjevinska visina betonskog praga je 2,50 m. Betonski prag je snabdeven galerijom i rešetkom u dnu za zahvatanje vode koja se odvodi do taložnice projektovane u nastavku betonskog praga. U taložnici se vrši ’oslobadjanje’ zahvaćene vode od čestica nanosa. Na desnom delu betonskog praga projektovan je slobodni preliv za ispuštanje garantovanog ekološkog proticaja.

 

Preliv je projektovan da pri koti normalnog (radnog) uspora od 522,00 m.n.v. propušta garantovani ekološki proticaj od 0,114 m³/s. Zahvatna gradjevina i taložnica su opremljene odgovarajućom hidromehaničkom opremom koja će omogućiti bezbedan rad ovih objekata u toku eksplatacije. Vodozahvatom br.2, i br.3. na koti 483 m.n.v. se obezbedjuje zahvatanje vode sa Gokčanice i Rudnjačke reke od 1,2 m³/s za energetsku preradu MHE „Rudnjak“, kojoj bi se uz netto pad (Hneto) od 42,5 m obezbedila instalisana snaga (Ni) od 450 kW i godišnja proizvodnja u srednje povoljnoj hidrološkoj godini od 1,812.600 kWh električne energije. Postoje realni uslovi za priključenje MHE „Rudnjak“ na DEES preko 10kV elektro – voda koji se nalazi u neposrednoj blizini mašinskog postrojenja.